HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Turkcell

Samsung Galaxy Serisi Cihazlarda Exchange E-Posta Kurulumu Nasıl Yapılır?

17 ratings | 12630 views
Turkcell teknoloji danışmanınız, Samsung Galaxy serisi cihaz sahiplerinin ex-change e-posta kurulumunu nasıl yapacaklarını anlatıyor. Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell'in resmi YouTube sayfasıdır. Sunduğumuz tüm avantaj, kampanya, cihaz, servis ve hizmetlerini https://turkcell.com.tr 'de inceleyebilirsiniz.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments ()

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.